Strategia anticoruptie an scolar 2016-2017

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Strategia anticoruptie an scolar 2016-2017

Mesaj Scris de corector la data de Dum Mai 21, 2017 7:29 am


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
str. Armoniei, nr.4, tel./fax. 0234 311300, cod 601136, jud. Bacău
e-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.comPlanul de integritate al Şcolii Gimnaziale „GEORGE CĂLINESCU”
Oneşti, jud. Bacău„Lupta anticorupţie începe din şcoală”ARGUMENT

În contextul eforturilor României de prevenire şi combatere a corupţiei din ultimii ani, dar şi al necesităţii adecvării acestor eforturi în vederea adoptării unei abordări bine planificate şi sustenabile pe termen mediu şi lung în domeniul prevenirii corupţiei, rolul sectorului educaţional se conturează a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri.
Sectorul educaţional prezintă, alături de alte sectoare, o serie de vulnerabilităţi la corupţie. Strategia naţională anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010 situa educaţia în lista sectoarelor vulnerabile.
Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2012-2015 constituie cadrul de implementare a prezentei strategii. Documentul strategic naţional are la bază o schimbare de abordare în demersurile anticorupţie, bazată pe promovarea intensificării eforturilor de prevenire prin asumarea problematicii anticorupţie la nivel instituţional. Astfel, toate instituţiile publice au obligaţia de a adopta propriile planuri anticorupţie, prin măsuri de intervenţie care să vizeze prevenirea corupţiei, educaţia anticorupţie şi combaterea fenomenului de corupţie.
Strategia anticorupţie în educaţie promovează aplicarea bunelor practici avansate de SNA 2012-2015, precum aplicarea unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor instituţionale de corupţie.
În acelaşi timp, Strategia anticorupţie în educaţie asigură implementarea recomandărilor formulate de Consiliul Europei în cadrul Mecanismul de cooperare şi verificare privind consolidarea politicii generale anticorupţie, cât şi a unor recomandări specifice formulate în cadrul Evaluării independente privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2005-2007 şi a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010.
Prezenta strategie aplică o abordare comprehensivă, cu implicarea activă a factorilor cointeresaţi atât în cadrul procesului de elaborare a documentului de politică publică, cât şi în etapele ulterioare, de consultare, promovare, implementare şi monitorizare.
În ceea ce priveşte nivelul corupţiei în cadrul sectorului educaţional, nu au fost
realizate cercetări consistente în vederea evaluării acestuia sau a evaluării comparative cu alte sectoare.
Strategia anticorupţie în educaţie este un document strategic pe termen mediu, care creează cadrul de implementare a măsurilor de promovare a integrităţii prin procesul educaţional, cât şi la nivelul instituţiilor din cadrul sectorului educaţional.
Strategia are la bază, în acelaşi timp, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pornind de la misiunea asumată de lege: "de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare" [Art. 2 alin. (2)].
Scopul strategiei este prevenirea şi reducerea fenomenului corupţiei la nivelul sectorului educaţional şi valorizarea rolului important al procesului educaţional în demersurile de prevenire a corupţiei pe termen mediu şi lung, la nivelul societăţii româneşti.
OBIECTIVE GENERALE. OBIECTIVE SPECIFICE. MĂSURI
(conform Anexa OMEN 5144/26 sept.2013)

OBIECTIV GENERAL 1 - Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional

Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către instituţiile din sectorul educaţional
Măsura 1.2.3 : Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul integrităţii şi bunei guvernări la nivelul sectorului educaţional, în parteneriat cu societatea civilă;
Măsura 1.2.5 : Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie la nivelul unităţilor de învăţământ, care să ia în calcul potenţialele riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie;
Măsura 1.2.6 : Crearea unei structuri minime pentru site-urile web ale unităţilor de învăţământ şi pentru inspectoratele şcolare şi asigurarea actualizării permanente a acestora;

Obiectivul specific 1.3 - Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale şi prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute.
Măsura 1.3.1: Aprobarea, implementarea şi monitorizarea aplicării Codului etic pentru învăţământul preuniversitar;
Măsura 1.3.2: Aprobarea şi implementarea codului etic/deontologic pentru personalul din educaţie care lucrează în proiecte cu finanţare externă;
Măsura 1.3.3 : Desfăşurarea de acţiuni de promovare a prevederilor Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar destinate personalului vizat din cadrul învăţământului preuniversitar;
Măsura 1.3.4 : Consolidarea unor sisteme interne de management şi asigurare a calităţii la nivelul unităţilor şcolare şi universităţilor care să asigure transparenţa şi responsabilitatea instituţională cu privire la aspectele legate de etica profesională şi de performanţele profesionale;

Obiectiv specific 1.4 - Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educaţional
Măsura 1.4.1 : Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul sectorului educaţional prin elaborarea şi implementarea unor proceduri specifice;
Măsura 1.4.2 : Elaborarea şi diseminarea de materiale cu caracter de îndrumare privind achiziţiile publice şi diseminarea acestora la nivelul personalului cu funcţii de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ şi al altor instituţii din sectorul educaţional;
Măsura 1.4.3: Asigurarea implicării tuturor factorilor cointeresaţi în procesul de elaborare a planului de achiziţii al unităţii de învăţământ;
Măsura 1.4.5: Asigurarea transparenţei resurselor bugetare şi extrabugetare prin publicarea anuală a informaţiilor la avizierul şcolii/pe site-ul web al unităţii de învăţământ;

OBIECTIV GENERAL 2-Creşterea gradului de educaţie anticorupţie

Obiectiv specific 2.2 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei
Măsura 2.2.1: Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul activităţilor extracurriculare;
Măsura 2.2.2: Stimularea organizării periodice şi sistematice, la nivelul învăţământului preuniversitar, a unor programe extracurriculare şi extraşcolare destinate creşterii nivelului educaţiei anticorupţie a tinerei generaţii, prin parteneriate cu instituţii având competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
Măsura 2.2.3: Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul Educaţional;
Măsura 2.2.4: Derularea de programe şi campanii de informare şi responsabilizare a elevilor cu privire la riscurile şi consecinţele negative ale corupţiei;
Măsura 2.2.5 : Elaborarea unui Cod etic al elevilor, raportat la Codul etic pentru învăţământul preuniversitar;

Obiectiv specific 2.3 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie şi a gradului de implicare a factorilor cointeresaţi şi societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei
Măsura 2.3.1 : Organizarea la nivel local a dezbaterilor publice anticorupţie, cu participarea factorilor cointeresaţi de la nivelul sectorului educaţional;
Măsura 2.3.2 : Desfăşurarea de campanii locale pentru promovarea unui comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate şcoală – comunitate – familie;

OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie

Obiectiv specific 3.2 - Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente
Măsura 3.2.1 : Încheierea de protocoale de colaborare şi comunicare între MEN şi instituţii furnizoare de date din teritoriu (ISJ, consilii locale, unităţi de învăţământ), în vederea operaţionalizării bazei de date cu proceduri şi instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educaţiei, susceptibili de a genera fapte de corupţie în rândul personalului din structura MEN şi structurile subordonate (inspectorate), precum şi din şcoli şi consiliile locale - reprezentanţi în consiliul de administraţie al Şcolii;
Măsura 3.2.2 : Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităţilor de audit şi control;

OBIECTIV GENERAL 4 - Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial aferent sectorului educaţional, precum şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementării strategiei şi planului aferent

Obiectiv specific 4.1 - Aprobarea, promovarea şi implementarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive
Măsura 4.1.1 : Informarea personalului MEN, a personalului din sectorul educaţional şi a reprezentanţilor administraţiei publice cu roluri în educaţie cu privire la procesul de elaborare a planului sectorial.ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI AN ŞCOLAR 2016-2017


PLAN DE INTEGRITATENIVEL DESCRIERE INDICATORI RISCURI RESPONSABILI RESURSE TERMEN DE REALIZARE SURSE DE VERIFICARE

OBIECTIV GENERAL 1 - Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional

Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de
către instituţiile din sectorul educaţional
M 1.2.3. Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul integrităţii şi bunei guvernări la nivelul sectorului educaţional, în parteneriat cu societatea civilă; Numărul de proiecte depuse;
Numărul de proiecte finanţate;
Număr de proiecte finalizate; Nealocarea
resurselor
umane necesare
Nivel scăzut de
participare Conducerea Şcolii Gimnaziale „George Călinescu” În limita bugetului Permanent Raport final
M 1.2.5. Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme de anticorupţie la nivelul unităţilor de învăţământ, care să ia în calcul potenţialele riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie; Sesiune de comunicare Nivel scăzut de
participare Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita bugetului Decembrie
2016 Raport final
M 1.2.6. Asigurarea actualizării permanente a site-ului şcolii; Numărul de proceduri elaborate Acces limitat la internet Prof. Săbăreanu Lucian În limita bugetului Semestrial se actualizează informaţiile
Obiectivul specific 1.3 - Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale şi prin
stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute
M 1.3.1. Monitorizarea aplicării Codului etic pentru învăţământul preuniversitar Cunoaşterea
normelor şi
prevederilor
codului etic
Diseminarea
bunelor practici Participarea
unui număr
restrâns de
persoane la
activităţile de
diseminare Conducerea unităţii de
învăţământ
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
În limita bugetului Permanent Procese verbale
de la consiliile
profesorale;
Raportul final de activitate
M 1.3.3. Desfăşurarea de acţiuni de
promovare a prevederilor Codului de etică pentru învăţământul preuniversitar destinate personalului vizat din cadrul învăţământului preuniversitar; Nr. acţiunilor de promovare şi de
diseminare a
codului
Asigurarea calităţii Nivel scăzut de participare şi implicare Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Permanent Raport final al comisiei
M 1.3.4. Consolidarea unor sisteme interne de management şi asigurare a calităţii la nivelul şcolii care să asigure transparenţa şi responsabilitatea instituţională cu privire la aspectele legate de etica
profesională şi de performanţele profesionale; Nr. de proceduri Nr. redus de
persoane care se implică Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Anual Raport anual al comisiei
Obiectiv specific 1.4 - Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în
general, la nivelul sectorului educaţional
M 1.4.1. Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice la nivelul sectorului educaţional prin elaborarea şi implementarea
unor proceduri specifice;

Nr. de proceduri
elaborate Lipsa de
comunicare
pentru stabilirea
corectă a
nevoilor Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Anual Raport anual al comisiei
M 1.4.2. Elaborarea şi diseminarea de
materiale cu caracter de îndrumare privind achiziţiile
publice şi diseminarea lor; Nr. materialelor
informative; Lipsa de
comunicare
între cadrele didactice Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Anual Raport anual al comisiei
M 1.4.3. Asigurarea implicării tuturor
factorilor cointeresaţi în procesul de elaborare a planului de achiziţii al unităţii şcolare; Nr întâlnirilor
persoanelor
implicate Concurenţa
pentru achiziţiile
publice Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Anual Raport anual al comisiei
M 1.4.5. Asigurarea transparenţei resurselor bugetare/ extrabugetare prin publicarea informaţiilor la avizierul
şcolii/pe site-ul web al şcolii; Publicarea
rapoartelor Acces limitat la pagina de
internet Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Anual Raport anual al comisiei

OBIECTIV GENERAL 2 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie

Obiectiv specific 2.2 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul beneficiarilor educaţiei
M 2.2.1. Introducerea tematicii anticorupţie în cadrul activităţilor extracurriculare Nr de activităţi
extracurriculare
Nr elevilor
implicaţi Nr redus de
elevi şi profesori
implicaţi Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Semestrial Raport final al comisiei
M 2.2.2. Organizarea periodică şi sistematică, la nivelul învăţământului preuniversitar, a unor programe extracurriculare destinate creşterii nivelului educaţiei anticorupţie a tinerei generaţii, prin parteneriate cu instituţii având competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei; Nr de activităţi
extracurriculare
Nr redus de
elevi şi profesori
implicaţi Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Semestrial Raport final al comisiei
M 2.2.3. Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;
Nr de camere şi
sisteme montate
Nr de încălcări ale prevederilor
înregistrate Resurse
insuficiente Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Permanent Înregistrările video
M 2.2.4. Derularea de programe şi
campanii de informare şi
responsabilizare a elevilor cu
privire la riscurile şi consecinţele negative ale corupţiei;
Nr de activităţi
derulate Participarea
restrânsă a
persoanelor Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Permanent Raportul activităţilor
Raport final al comisiei
M 2.2.5. Monitorizarea aplicării Codului etic pentru elevi Nr de informări
Nr de exemple de bune practici Resurse de
informare Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Permanent Raport final al comisiei
Obiectiv specific 2.3 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie şi a gradului de implicare a
factorilor cointeresaţi şi societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei
M 2.3.1. Organizarea la nivel local a
dezbaterilor publice anticorupţie, cu participarea factorilor cointeresaţi de la nivelul sectorului educaţional;
Nr de activităţi
extracurriculare
Nr redus de
elevi şi profesori
implicaţi Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Semestrial Raport final al comisiei
M 2.3.2. Desfăşurarea de campanii locale pentru promovarea unui comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate
şcoală - comunitate –familie;
Nr de exemple de bune practici Nivel scăzut de participare
Şcoală comunitate familie Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela
În limita
bugetului Semestrial Postarea pe site
a activităţilor
derulate
Raportul final al comisiei

OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie

Obiectiv specific 3.2 - Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente
M 3.2.1. Încheierea de protocoale de
colaborare şi comunicare între şcoli şi consiliile locale - reprezentanţi în Consiliul de administraţie al şcolii; Nr de parteneriate
încheiate
Nr de activităţi
derulate Nr limitat de
posibili
parteneri Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Semestrial Nr de parteneriate
încheiate
M 3.2.2. Intensificarea cooperării cu
organele judiciare prin
valorificarea rezultatelor
activităţilor de audit şi control; Nr de activităţi
derulate Nr. mic de
proceduri Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela În limita
bugetului Semestrial Nr de
parteneriate
încheiate

OBIECTIV GENERAL 4 - Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial aferent sectorului
educaţional, precum şi dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementării strategiei şi planului aferent

Obiectiv specific 4.1 - Aprobarea, promovarea şi implementarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive
M 4.1.1. Informarea personalului din
sectorul educaţional şi a
reprezentanţilor administraţiei publice cu roluri în educaţie cu privire la procesul de elaborare a
planului sectorial; Informarea tuturor
persoanelor
implicate Nr. limitat de
activităţi de
promovare a
planului de
integritate Conducerea unităţii de
învăţământ În limita
bugetului Semestrial Planul de integritate
„Lupta anticorupţie începe din şcoală”
Activităţi propuse2016-2017

Activitatea Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Termen Responsabili1. Revizuirea
Planului de integritate
„Lupta
anticorupţie
începe din
şcoală”1. Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului
educaţional 1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către instituţiile din sectorul educaţional

1.2.5Octombrie 2016


Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela

1.3. Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea
standardelor etice profesionale şi prin
stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor
obţinute
1.3.1
1.3.3
1.3.4
1.4. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul
sectorului educaţional

1.4.22. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
2.2. Creşterea gradului de educaţie
anticorupţie la nivelul beneficiarilor
educaţiei
2.2.1
2.3. Creşterea gradului de informare a
publicului cu privire la impactul
fenomenului de corupţie şi a gradului de implicare a factorilor cointeresaţi şi
societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei

2.3.1
2.3.2
Activitatea Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Termen Responsabili1. Revizuirea
Planului de integritate
„Lupta
anticorupţie
începe din
şcoală” 3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în educaţie 3.2. Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente


3.2.1

Octombrie 2016


Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela
4. Aprobarea, implementarea şi actualizarea planului sectorial aferent sectorului educaţional, precum şi dezvoltarea sistemului
de monitorizare a implementării strategiei şi
planului aferent 4.1. Aprobarea, promovarea şi
implementarea planului sectorial şi
autoevaluarea periodică a gradului de
implementare a măsurilor preventive

4.1.1.

1.3. Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale şi prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute


1.3.4
1.4. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia
achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educaţional

1.4.2
Activitatea Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Termen Responsabili


2. Campanie de
informare asupra
Planului de
Integritate al Şcolii
Gimnaziale „George
Călinescu”


1. Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional
1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către instituţiile
din sectorul educaţional


1.2.5.


Noiembrie –Decembrie
2016Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela1.3. Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea standardelor etice profesionale şi prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului şi a rezultatelor obţinute


1.3.4
1.4. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în materia
achiziţiilor publice şi a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educaţional

1.4.2
2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
2.2. Creşterea gradului de educaţie
anticorupţie la nivelul beneficiarilor
educaţiei 2.2.1.
2.2.4.
3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei în
educaţie 3.2. Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente

3.2.1


Activitatea Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Termen Responsabili4. Raport anual

1. Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului
educaţional
1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către instituţiile din
sectorul educaţional 1.2.5


Iunie
2017Responsabil comisie
Pavăl Monalisa-Delia
2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
2.3. Creşterea gradului de informare a
publicului cu privire la impactul
fenomenului de corupţie şi a gradului de
implicare a factorilor cointeresaţi şi
societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei 2.2.1
2.2.2
2.2.4


3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei în
educaţie 3.2. Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupţiei cu instituţiile competente

2.3.1


Activitatea Obiectiv general Obiective specifice Măsuri Termen Responsabili


3. Activităţi
extracurriculare
derulate pe tema
anticorupţiei 1. Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului
educaţional 1.2. Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către instituţiile din
sectorul educaţional 1.2.5

Noiembrie
2016
-
Iunie
2017

Membrii comisiei:
Prof. Pavăl Monalisa
Prof. Bratu Teodora
Prof. Andrei Nela
Ed. Munteanu Angela

2. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
2.2. Creşterea gradului de educaţie
anticorupţie la nivelul beneficiarilor
educaţiei 2.2.1
2.2.2
2.2.4
2.3. Creşterea gradului de informare a
publicului cu privire la impactul
fenomenului de corupţie şi a gradului de
implicare a factorilor cointeresaţi şi
societăţii civile în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei 2.3.1


corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum