Metodologie an scolar 2016-2017

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Metodologie an scolar 2016-2017

Mesaj Scris de corector la data de Lun Ian 23, 2017 10:59 pm

ORDIN nr. 5.034 din 29 august 2016
pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel"
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
Data intrarii in vigoare : 3 octombrie 2016
În temeiul art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului
nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia
generală management şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

Bucureşti, 29 august 2016. Nr. 5.034.


ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel"

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Programul naţional "Şcoala altfel" are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.
ART. 2
"Şcoala altfel" este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale în rândul copiilor preşcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa şi evalua

abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competenţe şi abilităţi. Programul naţional "Şcoala altfel" oferă un spaţiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât şi elevii sunt încurajaţi să îşi manifeste creativitatea şi să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi, învăţarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socioemoţionale.
ART. 3
În perioada alocată Programului naţional "Şcoala altfel" vor fi facilitate activităţi educaţionale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:
a) transdisciplinaritate;
b) experienţiale/de învăţare prin experienţă;
c) proiectate în parteneriat cu elevi, părinţi, instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi/sau operatori economici;
d) inovatoare pentru contextul în care sunt derulate;
e) bazate pe constatările unor cercetări şi bune practici recente din domeniul educaţional.
ART. 4
Obiectivele şi activităţile proiectate şi derulate în cadrul Programului naţional "Şcoala altfel" vor răspunde intereselor copiilor preşcolari/elevilor şi vor reflecta preocuparea cadrelor didactice de a identifica soluţii la provocările întâmpinate în facilitarea dezvoltării competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale.
ART. 5
Obiectivele şi activităţile proiectate şi derulate în cadrul Programului naţional "Şcoala altfel" vor fi relaţionate cu preocupările copiilor preşcolari/elevilor şi vor veni în completarea experienţelor de învăţare pe discipline, amplificându-le componenta de dezvoltare socioemoţională şi legătura cu viaţa de zi cu zi. În baza experienţelor din cursul Programului naţional "Şcoala altfel", cadrele didactice vor integra cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program în procesele de învăţare pe tot parcursul anului şcolar.
ART. 6
În implementarea Programului naţional "Şcoala altfel" este esenţială creşterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor de învăţare. Acest program este benefic pentru dezvoltarea în rândul acestora a competenţei de învăţare şi a abilităţilor
socioemoţionale (recunoaşterea şi gestionarea emoţiilor, preocuparea manifestată faţă de alte persoane, stabilirea unor relaţii pozitive, luarea unor decizii responsabile şi gestionarea situaţiilor provocatoare în mod constructiv).
ART. 7
(1) Activităţile cuprinse în Programul naţional "Şcoala altfel" vor fi implementate/facilitate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ.
(2) În derularea activităţilor Programului naţional "Şcoala altfel", cadrele didactice, elevii şi părinţii vor identifica şi valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la dezvoltarea creativităţii, abilităţilor de rezolvare a problemelor şi a colaborării dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi comunitate.
(3) Pentru realizarea activităţilor decise, cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţilor de învăţământ se vor asigura de existenţa resurselor necesare, având acces la infrastructura şi logistica şcolii. În implementarea programului pot fi utilizate şi resurse extrabugetare.
(4) Indiferent de tipurile de activităţi organizate, cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii acestora pe parcursul desfăşurării activităţilor.
ART. 8

(1) În perioada alocată Programului naţional "Şcoala altfel" nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se va desfăşura în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru învăţământul profesional şi învăţământul postliceal se pot organiza în această perioadă activităţi prevăzute în curriculumul de specialitate, la stagiile de pregătire practică, urmărind şi scopul Programului naţional "Şcoala altfel", prevăzut la art. 2 al prezentei metodologii.
ART. 9
Participarea la Programul naţional "Şcoala altfel" este obligatorie atât
pentru copiii preşcolari/elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.
ART. 10
Activităţile din cadrul Programului naţional "Şcoala altfel" se pot realiza în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranţa elevilor.
ART. 11
Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un pronunţat caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).
ART. 12
Prezenta metodologie va fi afişată la avizierul şcolii sau într-un alt loc accesibil pentru a putea fi consultată de cadre didactice, elevi, părinţi şi parteneri ai unităţii de învăţământ.
ART. 13
(1) În vederea îndeplinirii scopului Programului naţional "Şcoala altfel", inspectorii şcolari vor oferi consiliere cadrelor didactice şi echipelor de coordonare în proiectarea activităţilor.
(2) Cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program vor putea fi integrate în procesele de învăţare pe tot parcursul anului şcolar.
ART. 14
Nerespectarea prezentei metodologii atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare.

CAP. II
Proiectarea, planificarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul
Programului naţional "Şcoala altfel"

ART. 15
În vederea planificării activităţilor din cadrul Programului naţional
"Şcoala altfel", până la data de 10 octombrie, se vor stabili:
a) echipa de coordonare a Programului naţional "Şcoala altfel", alcătuită din director/director adjunct, membri ai consiliului profesoral (cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanţi ai consiliului elevilor, reprezentanţi ai comitetului de părinţi, consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte, consilierul şcolar/mediatorul şcolar;
b) calendarul de derulare a Programului naţional "Şcoala altfel", care va cuprinde: perioada de investigare a intereselor copiilor preşcolari/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei "Şcoala altfel", perioada de desfăşurare a programului şi perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.
ART. 16
Componenţa echipei de coordonare şi calendarul Programului naţional "Şcoala altfel" vor fi analizate în cadrul consiliului profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. La şedinţa consiliului profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai consiliului elevilor şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi.


Echipa de coordonare a Programului naţional "Şcoala altfel" are următoarele atribuţii:
a) investigarea preocupărilor copiilor preşcolari/elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului naţional "Şcoala altfel";
b) centralizarea propunerilor de activităţi (durată, număr optim de elevi participanţi, spaţiu şi materiale necesare);
c) centralizarea opţiunilor elevilor/preşcolarilor;
d) întocmirea orarului;
e) programarea utilizării spaţiilor şi a altor facilităţi ale unităţii de
învăţământ;
f) monitorizarea desfăşurării Programului naţional "Şcoala altfel";
g) analiza rezultatelor Programului naţional "Şcoala altfel" şi elaborarea raportului sintetic.
ART. 18
Proiectarea activităţilor din cadrul Programului naţional "Şcoala altfel" se va realiza în patru etape:
a) investigarea intereselor copiilor preşcolari/elevilor;
b) alcătuirea ofertei "Şcoala altfel", care cuprinde o gamă cât mai variată de activităţi din care preşcolarii/elevii pot să aleagă;
c) înscrierea copiilor preşcolari/elevilor la activităţile Programului naţional "Şcoala altfel" (colectarea opţiunilor copiilor preşcolari/elevilor privind activităţile la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta "Şcoala altfel");
d) elaborarea detaliată a programului, pe baza opţiunilor individuale ale copiilor preşcolari/elevilor.
ART. 19
(1) Investigarea preocupărilor copiilor preşcolari/elevilor şi stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul Programului naţional "Şcoala altfel" se realizează astfel:
a) în prima etapă a proiectării Programului naţional "Şcoala altfel", echipa de coordonare a programului, în colaborare cu educatorii/învăţătorii/diriginţii, va investiga, colecta şi centraliza preocupările preşcolarilor/elevilor (de exemplu: "Ce face un avocat la lucru?");
b) cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţii de învăţământ vor proiecta activităţile Programului naţional "Şcoala altfel" în funcţie de rezultatele investigaţiei realizate de echipa de coordonare.
(2) Alcătuirea ofertei Programului naţional "Şcoala altfel" se realizează astfel:
a) cadrele didactice, elevii, părinţii şi partenerii unităţii de învăţământ vor fi informaţi (prin afişarea la avizier, site, e-mail, discuţii etc.) cu privire la formatul de înscriere (forma de prezentare) a activităţilor în oferta unităţii de învăţământ pentru Programul naţional "Şcoala altfel" şi preocupările identificate în rândul copiilor preşcolari/elevilor, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de termenul-limită pentru elaborarea ofertei;
b) activităţile cuprinse în Programul naţional "Şcoala altfel" vor fi proiectate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ;
c) propunerile de activităţi pot fi înaintate şi de către elevi, părinţi sau parteneri ai unităţii de învăţământ, respectând calendarul şi forma de
prezentare agreate la nivelul unităţii de învăţământ. Activităţile propuse de elevi, părinţi sau parteneri ai unităţii de învăţământ se vor desfăşura în prezenţa şi sub supravegherea cel puţin a unui cadru didactic;
d) echipa de coordonare va centraliza activităţile educative propuse de cadrele didactice, elevii, părinţii sau partenerii unităţilor de învăţământ şi va elabora oferta de activităţi a Programului naţional "Şcoala altfel";

e) pentru activităţile care presupun costuri din partea părinţilor, unitatea de învăţământ va oferi în mod obligatoriu alternative gratuite.
(3) Înscrierea copiilor preşcolari/elevilor la activităţile Programului naţional "Şcoala altfel" se realizează astfel:
a) învăţătorul/dirigintele va prezenta copiilor preşcolari/elevilor şi părinţilor oferta de activităţi a Programului naţional "Şcoala altfel" şi va centraliza înscrierile individuale ale acestora. Diriginţii/Învăţătorii vor oferi elevilor/părinţilor clarificări - dacă este cazul - în legătură cu activităţile cuprinse în oferta programului;
b) activităţile din Programul naţional "Şcoala altfel" la care se înscriu elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită de şcoală.
(4) Orarul detaliat al Programului naţional "Şcoala altfel" va fi elaborat de către echipa de coordonare şi instituit prin decizia consiliului de administraţie.
(5) Cadrele didactice ale căror activităţi nu întrunesc numărul minim proiectat de copii preşcolari/elevi înscrişi vor participa şi sprijini derularea celorlalte activităţi din unitatea de învăţământ.
(6) Cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea Programului naţional "Şcoala altfel", conducerea unităţii de învăţământ va comunica inspectoratului şcolar orarul programului.
(7) Orarul Programului naţional "Şcoala altfel" şi distribuţia copiilor preşcolari/elevilor pe activităţi vor fi afişate în şcoală şi comunicate elevilor şi părinţilor cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul.

CAP. III
Evaluarea/Autoevaluarea învăţării în cadrul Programului naţional "Şcoala altfel"

ART. 20
Evaluarea contribuţiei Programului naţional "Şcoala altfel" la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale ale copiilor preşcolari/elevilor se va realiza prin două modalităţi:
a) copiii preşcolari/elevii îşi vor autoevalua implicarea în activităţi şi vor reflecta asupra învăţării în scris (chestionar, mesaje scrise) sau oral (reflecţii de grup, focus grup), ghidaţi de dirigintele/învăţătorul clasei;
b) cadrele didactice vor evalua comportamentele de învăţare individuale şi de grup, precum şi schimbările de atitudini şi/sau preocupări ale copiilor preşcolari/elevilor prin observare atât pe parcursul Programului naţional "Şcoala altfel", cât şi după încheierea acestuia.
ART. 21
Modul de colectare şi centralizare a feedbackului şi a reflecţiilor (observaţii, noi soluţii didactice identificate) este la alegerea cadrelor didactice din unitatea de învăţământ. Evaluarea se bazează pe profesionalismul şi integritatea colectivului unităţii de învăţământ şi dorinţa acestuia de a identifica şi testa soluţii pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor preşcolari/elevilor.

CAP. IV
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor Programului naţional "Şcoala altfel"

ART. 22
Directorul unităţii de învăţământ va monitoriza prezenţa copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile Programului naţional "Şcoala altfel". Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele copiilor preşcolari/elevilor se înscriu la rubrica "Purtare" din catalog.


În săptămâna planificată pentru desfăşurarea Programului naţional "Şcoala altfel" inspectoratele şcolare vor delega inspectori şcolari pentru a monitoriza activităţile organizate de unităţile de învăţământ în cadrul Programului
naţional "Şcoala altfel".
ART. 24
În cadrul inspecţiilor şcolare se vor evalua participarea cadrelor didactice şi a copiilor preşcolari/elevilor la Programul naţional "Şcoala altfel" şi respectarea prevederilor prezentei metodologii.
ART. 25
Evaluarea Programului naţional "Şcoala altfel" are ca scop identificarea
unor soluţii practice şi eficiente în dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale ale copiilor preşcolari/elevilor. Feedbackul colectat şi reflecţiile/observaţiile vor fi valorificate de cadrele didactice pentru a evalua relevanţa şi utilitatea activităţilor de învăţare desfăşurate conform scopului enunţat al programului şi pentru a le transfera pe cele eficiente în activitatea de la clasă.
ART. 26
La cel târziu 3 săptămâni după încheierea Programului naţional "Şcoala altfel", în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se vor analiza:
a) satisfacţia cadrelor didactice privind activităţile experimentate şi rezultatele observate;
b) schimbările percepute privind aşteptările, atitudinile, motivaţia şi
preocupările observate în rândul copiilor preşcolari/elevilor;
c) nevoile şi dificultăţile identificate în rândul copiilor preşcolari/elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;
d) soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul Programului naţional "Şcoala altfel", pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educative organizate pe discipline şcolare;
e) soluţii de îmbunătăţire a modului de organizare a Programului naţional
"Şcoala altfel" în următorul an.
ART. 27
La activitatea de analiză/reflecţie din cadrul consiliului profesoral vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, precum şi ai altor instituţii/organizaţii nonguvernamentale implicate în activităţile de învăţare din Programul naţional "Şcoala altfel". În urma acestei analize se va întocmi un raport sintetic al programului, care va oferi informaţii privind prezenţa copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi şi va evidenţia reuşitele, dificultăţile, resursele şi soluţiile identificate de unităţile de învăţământ pentru dezvoltarea de către preşcolari/elevi a competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale.
ART. 28
Şedinţa de analiză va fi condusă de directorul unităţii de învăţământ, care va asigura colectarea informaţiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a Programului naţional "Şcoala altfel", pe care îl va transmite ulterior către inspectoratul şcolar.
ART. 29
(1) La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele şcolare vor include în raportul privind starea învăţământului un capitol referitor la Programul naţional "Şcoala altfel".
(2) Raportul sintetic va oferi informaţii privind prezenţa copiilor preşcolari/elevilor şi cadrelor didactice la activităţi şi va evidenţia dificultăţile, resursele şi soluţiile identificate de unităţile de învăţământ pentru exersarea de către preşcolari/elevi a competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale.

CAP. V

Diseminarea şi recunoaşterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului

ART. 30
Unităţile de învăţământ sunt încurajate să promoveze activitatea şi rezultatele Programului naţional "Şcoala altfel" în rândul părinţilor şi publicului larg. Vor fi folosite mijloace de promovare, precum prezentarea activităţilor pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicaţi în activităţi, informări/articole în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme.
ART. 31
În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate
de învăţământ va selecta o activitate din cele desfăşurate, cu care să participe la competiţia "Şcoala altfel" desfăşurată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti.
ART. 32
Pentru a participa la competiţia organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, unitatea de învăţământ va încărca, pe site-ul inspectoratului şcolar, dosarul celei mai bune activităţi selectate, la rubrica dedicată competiţiei din cadrul Programului naţional "Şcoala altfel".
ART. 33
La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, competiţia îşi propune să selecteze şi să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activităţi care s-au desfăşurat în cadrul programului naţional "Şcoala altfel" şi s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competenţelor de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale.
ART. 34
Selecţia activităţilor se va face de către o comisie constituită la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul şcolar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, a organizaţiilor reprezentative ale părinţilor şi a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile şi modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat şi comunicate unităţilor de învăţământ din subordine şi publicului
larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 10 octombrie. Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităţilor selectate de fiecare şcoală este 16 iunie.
ART. 35
Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului şcolar general, componenţa comisiei de evaluare a dosarelor activităţilor primite de la
unităţile de învăţământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu modalităţile şi criteriile stabilite la nivelul inspectoratului şi comunicate public.
ART. 36
În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare, activităţile desfăşurate pot fi premiate la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, al partenerilor educaţionali, din resurse proprii etc.
ART. 37
(1) Cele 10 activităţi desfăşurate în cadrul Programului naţional "Şcoala
altfel" şi selectate la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti vor participa la competiţia organizată la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor şcolare, până la data de 1 aprilie.
(2) Premierea activităţilor se va realiza până la data de 1 octombrie a anului şcolar următor.
ART. 38
Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei metodologii sunt definite în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.


ANEXĂ
la metodologie

GLOSAR

1. A învăţa să înveţi reflectă abilitatea/competenţa de a te angaja în învăţare şi a persevera, a-ţi organiza propriul demers de învăţare, inclusiv prin gestionarea eficientă a timpului şi a informaţiilor, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă presupune conştientizarea propriilor procese şi nevoi de învăţare, identificarea oportunităţilor existente şi abilitatea de a depăşi obstacole pentru a învăţa cu succes. Această competenţă include dobândirea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi aptitudini, precum şi identificarea şi recurgerea la îndrumare şi sprijin. Motivaţia şi încrederea sunt esenţiale pentru dezvoltarea competenţei "a învăţa să înveţi". Persoanele care au această competenţă sunt capabile să utilizeze şi să aplice cunoştinţele şi experienţele anterioare într-o varietate de contexte: acasă, la locul de muncă, în instituţii de învăţământ şi formare. [Education Council (2006) Recommendation of the European Parliament and the Council of Europe 18 December
2006 on key competencies for lifelong learning (2006/962/EC)]
2. Abilităţile socioemoţionale includ 5 arii de dezvoltare ale copiilor preşcolari/elevilor: autocunoaştere (abilitatea de a-şi recunoaşte emoţiile, gândurile şi influenţa asupra comportamentului, de a autoevalua punctele tari şi de creştere, precum şi de a manifesta un nivel optim de încredere personală), autogestionare/autoreglare (abilitatea de a gestiona eficient propriile emoţii, gânduri şi comportamente, incluzând managementul stresului, impulsurilor, precum şi automotivarea pentru îndeplinirea unor obiective personale şi/sau de învăţare), abilităţi sociale (înţelegerea perspectivei celuilalt, empatizarea cu persoane din diferite culturi, înţelegerea normelor sociale, cetăţeneşti, comunitare şi etice, valorizarea resurselor şi sprijinului familiei, şcolii şi comunităţii), abilităţi de relaţionare (abilitatea de a stabili şi menţine relaţii sănătoase şi satisfăcătoare cu indivizi şi grupuri, inclusiv abilităţile de comunicare clară, ascultare activă şi de a cere şi oferi sprijin), abilitatea de a lua decizii într-un mod responsabil (abilitatea de a face alegeri personale şi privind interacţiunile sociale pe baza unor standarde etice, de siguranţă, sociale, precum şi evaluând realist consecinţele diverselor acţiuni asupra bunăstării personale, a celorlalţi şi asupra mediului). (traducere a definiţiei date de Collaborative for Academic, Social, and Emoţional Learning)
3. Învăţarea experienţială/prin experienţă reprezintă o modalitate de învăţare în care educatorul/învăţătorul/profesorul îi implică pe copiii preşcolari/elevi în experienţe directe şi procese de reflecţie (analiză) pentru a creşte nivelul de cunoştinţe, a dezvolta abilităţi, atitudini şi capacitatea acestora de contribui la binele comunităţii. În filozofia învăţării prin experienţă, prelegerea pe o anumită temă poate fi înlocuită cu experienţe diverse (jocuri de rol, vizite, interviuri, teatru forum, interacţiuni cu un anumit mediu/persoane/probleme, rezolvarea de probleme) şi analiza/reflecţia asupra comportamentelor şi sentimentelor avute, asupra lecţiilor învăţate şi aplicaţiilor în viaţa de zi cu zi (Ce s-a întâmplat? Cum v-aţi simţit? Ce aţi observat? Ce înseamnă asta? Cum se aplică în viaţa de zi cu zi? Ce comportament nou aţi vrea să adoptaţi?). Ciclul învăţării prin experienţă (v. David Kolb) cuprinde 4 etape: experienţa concretă, reflecţia (analiza gândurilor, sentimentelor şi observaţiilor), conceptualizarea abstractă (formularea concluziilor/lecţiilor învăţate) şi experimentarea activă (aplicarea celor învăţate în viaţa de zi cu zi/alte contexte). (Asociaţia pentru educaţie prin experienţă)

-----

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum