Raport an școlar 2015-2016

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Raport an școlar 2015-2016

Mesaj Scris de corector la data de Mier Noi 16, 2016 11:07 amMINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
Str. Armoniei Nr. 4, tel./fax. 0234 312 456, 0234311300, cod 601136, jud. Bacău
e-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com


Nr. 2349 din 29.08.2016 Dezbătut și aprobat în ședința CP din data de 06.09.2016
Prezentat în ședința CRP din data de 13.09.2016
Validat în ședința CA din data de 14.09.2016


RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI – ANUL ȘCOLAR 2015-2016


A. ANALIZA P.E.S.T.E.
Proiectat în contextul politic actual, o societate în schimbare, aflată în căutarea valorilor reale, învățământul românesc este supus tranziției întregului sistem și tuturor subsistemelor.
Din punct de vedere legislativ și instituțional, în anul școlar 2015-2016, învăţământul preuniversitar românesc a fost reglementat prin următoarele documente:
 Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1, publicată în M.O. Nr. 18 / 10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
 OUG 49/2014;
 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/12.07.2005;
 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 OMECS nr. 4496/13.07.2015, privind structura anului şcolar 2015-2016;
 OMECS nr. 5081/31.08.2015, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;
 OMENCS nr. 3051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2015-2016 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora;
 OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017;
 OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
 ROFUIP – în vigoare de la 13.01.2015.

Din punct de vedere economic, se constată că interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoală este destul de scăzut.
Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi familii care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. Spre exemplu, situaţia materială precară a unor familii reprezintă cauza interesului scăzut al elevilor faţă de şcoală, manifestat prin absenteism și chiar abandon şcolar.

Din punct de vedere social, părinţii cu o situație materială precară nu se mai implică în procesul instructiv-educativ, fiind preocupați exclusiv de asigurarea hranei copiilor.
O altă problemă este generată de plecarea unor părinți la muncă în străinătate. În privința numărului copiilor cu părinți plecați în străinătate, județul Bacău ocupă locul al doilea (5761 de copii), conform statisticilor realizate la nivel național de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA). Absența părinților are un impact puternic asupra copiilor, iar consecințele sunt grave: izolare, scăderea încrederii în sine, rezultate şcolare slabe, lipsa implicării în acţiuni extraşcolare, comportament indezirabil, absenteism, abandon școlar.
O altă problemă socială este reprezentată de influența negativă exercitată de mass-media asupra copiilor/tinerilor. Tendința de a promova nonvalorile și de a prezenta aspecte negative din societate are efecte pe termen lung, pe care școala luptă să le atenueze.

Din punct de vedere tehnologic, la nivelul Școlii Gimnaziale „George Calinescu”, există suficiente spaţii utilate cu aparatura necesară pentru desfășurarea activității elevilor și a cadrelor didactice: 85 de calculatoare, 23 laptopuri, 44 de imprimante, 31 de retroproiectoare, 31 de ecrane de proiecție și o tablă interactivă.

Din punct de vedere ecologic, activitățile iniţiate şi derulate de unitatea școlară nu afectează mediul prin deşeurile produse în urma procesului educațional. Având în vedere, însă, creșterea gradului de poluare la nivelul orașului, şcoala noastră s-a implicat în programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali. Cele mai importante proiecte ecologice derulate în anul școlar 2015-2016: plantarea de arbori (proiect inițiat de Primăria Municipiului Onești) și activitățile din cadrul Proiectului Internațional „Ecoparc Cultural” (inițiat de Asociația „Scut Verde” – Onești).

B. ANALIZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii şi a datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. Activitatea s-a desfășurat în baza legislației în vigoare, urmărindu-se atingerea obiectivelor strategice din Planului managerial întocmit pentru anul școlar 2015-2016.


I. CURRICULUM

Obiective:
1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor
2. Conceperea şi aplicarea unor indicatori obiectivi de apreciere a activităţii didactice a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
3. Crearea/completarea bazei de date în fiecare compartiment de activitate din şcoală
4. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare
5. Diversificarea CDȘ

Activitățile desfășurate:
- Au fost elaborate proiectele privind activitatea extracurriculară, concursurile și olimpiadele școlare, testările și simulările examenelor naționale.
- A fost elaborat pachetul CDȘ pentru anul școlar 2016-2017.
- A fost verificată existența, la nivelul fiecărei catedre/comisii metodice, a tuturor documentelor aprobate pentru anul şcolar 2015-2016.
- S-a asigurat cadrul necesar şi baza logistică pentru toate activităţile educative şcolare şi extraşcolare.
- Au fost controlate documentele de lucru la nivelul şefilor de compartimente şi a fost monitorizată aplicarea lor.
- Orarul şcolii a fost întocmit la timp.
- A fost monitorizat modul de implementare a disciplinelor opţionale, conform indicatorilor proiectaţi.
- Au fost cerute rapoartele periodice ale activităţilor desfăşurate în şcoală şi în afara ei de către elevi şi cadrele didactice.
- Au fost efectuate asistenţe la ore, în cadrul cărora a fost utilizată fişa de observare a lecţiei și au fost controlate documentele din mapa profesorului.
- Au fost monitorizate condicile de prezenţă la cursuri pentru cadrele didactice.
- A fost realizată evidenţa activităţilor extraşcolare.
- Au fost evidenţiați şi recompensați elevii cu rezultate deosebite la concursuri şcolare (de către Asociația „G. Călinescu” – Onești și Ed. „Magic Print”).
- Au fost selectate auxiliarele didactice potrivite cu politica şcolii.

II. RESURSE UMANE

Obiective:
1. Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal, pentru promovarea unei didactici moderne, centrate pe dezvoltarea de competenţe
2. Adaptarea metodelor de predare la noile tehnologii informaţionale
3. Promovarea muncii în echipă
4. Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din şcoală de către toţi şefii de catedre/responsabilii comisiilor de lucru
5. Participarea cadrelor didactice la cursuri de iniţiere în managementul calităţii
6. Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a sistemului de evaluare externă
7. Perceperea elevilor ca parteneri în actul educaţional
8. Implicarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulţilor – proiecte POSDRU

Activitățile desfășurate:
- Au fost parcurse toate etapele de ocupare a posturilor şi a catedrelor vacante pentru personalul angajat, conform criteriilor legale.
- A fost asigurată asistența sanitară a elevilor şi a angajaţilor, precum și protecţia muncii.
- Au fost încheiate contracte de muncă cu personalul didactic nou venit în şcoală.
- Au fost întocmite şi distribuite fişele de post pentru toate categoriile de personal.
- Au fost asigurate toate condițiile pentru participarea personalului la luarea de decizii prin colectivele de conducere existente (comisii metodice, Consiliul profesoral, Consiliul elevilor, Consiliul de administraţie).
- Sistemul de comunicare internă a fost rapid, eficient şi transparent.
- S-au asigurat condițiile optime de organizare și desfășurare a Evaluărilor naționale (clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a).
- S-au respectat etapele și calendarul admiterii în învățamântul liceal și profesional în anul școlar 2016-2017.
- Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic angajat s-a realizat în mod obiectiv, în corelație cu atribuţiile din fişa postului.
- Au fost realizate la timp raportările către ISJ Bacău, MENCS şi autorităţile locale.
- Au fost arhivate documentele oficiale privind personalul unităţii.
- S-a realizat stimularea morală a formării/dezvoltării profesionale a personalului școlii.
- Au fost negociate și rezolvate pe cale amiabilă conflictele dintre cadrele didactice, elevi și părinți.
- A fost întocmit planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017.
- S-au realizat schemele orare și încadrarea pe post a cadrelor didactice pentru anul școlar 2016-2017.
- S-a realizat monitorizarea activităților de perfecționare/formare continuă a cadrelor didactice.
- Directorul, directorul adjunct și responsabilii catedrelor și ai comisiilor metodice au efectuat asistențe la ore.
- Au fost derulate activități de prevenire și de soluționare a conflictelor dintre elevi (la care au participat reprezentanți ai Poliției Mun. Onești).

III. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

Obiectiv: întreținerea și dezvoltarea bazei materiale

Activitățile desfășurate:
- Au fost identificate surse extrabugetare de finanţare: cărți – sponsorizare oferită de Editura „Magic Print”; formularea solicitării adresate Asociației „George Călinescu” de alocare a fondului de premiere a elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură și la olimpiadele școlare și a cadrelor didactice îndrumătoare – solicitare soluționată.
- A fost elaborat proiectul de buget pentru achiziţii.
- Au fost achiziţionate materiale pentru dotare, conform legii, pe capitole şi articole bugetare (balanță analitică pentru laboratorul de chimie, 11 laptop-uri, material didactic pentru geografie, istorie, biologie, educație fizică, cabinet psiholog, și pentru grădinițe).
- Au fost repartizate mijloacele fixe şi obiectele de inventar conform destinaţiei planificate.
- Au fost repartizate rechizitele gratuite din partea Guvernului.
- Au fost asigurate condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza.
- A fost semnat contractul de furnizare de servicii cu o firmă de consultanță privind organizarea și implementarea Controlului managerial intern, care asigură proceduri de lucru și în domeniul financiar și administrativ.
- Au fost întocmite la timp documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale.
- A fost asigurată baza logistică pentru activităţi metodice.
- A fost asigurată transparenţa execuţiei bugetare.
- A fost asigurată formarea echipei personalului administrativ.
- A fost asigurată negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară.

IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE

Obiective:
1. Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu partenerii educaţionali locali, naţionali, internaţionali
2. Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiectele de colaborare (locale, regionale, naţionale, internaţionale)
3. Utilizarea bazei materiale a școlii pentru desfășurarea unor activități educative în colaborare cu Primăria Mun. Onești și Consiliul Local

Activitățile desfășurate:
- Au fost identificate nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi posibilităţile de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile.
- Au fost iniţiate parteneriate şi programe cu instituţii care să promoveze principiile non-discriminării.
- Au fost informate toate categoriile şi organizaţiile interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare.
- A fost asigurată aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea documentelor de implementare.
- Au fost stabilite legături cu autorităţile locale, cu instituţiile naţionale şi regionale de cultură, cu biserica și cu alte instituţii interesate, în vederea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi a programelor proprii.
- Au fost stabilite legături formale cu organele de poliţie, cu pompierii şi corpul gardienilor publici, pentru asigurarea pazei şi a siguranţei elevilor, pentru prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile.
- S-a realizat operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii educaţiei şcolare.
- S-au elaborat instrumentele de monitorizare şi de evaluare utilizabile în activitatea de inspecţie.
- S-au aplicat instrumentele de monitorizare şi de evaluare.
- Au fost elaborate rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
- Am colaborat cu diverse instituţii și organizaţii abilitate în derularea de programe și parteneriate cu unitatea de învăţământ.
- Au fost organizate de echipe mixte (elevi/cadre didactice) pentru participarea la diverse proiecte locale, naționale și internaționale.
- A fost elaborată forma finală a contractului educațional, după consultarea Consiliului profesoral și a Consiliului reprezentativ al părinților.
- Cadrele didactice au participat la cursuri de perfecționare.

C. STATISTICI

RESURSA UMANĂ

TOTAL PERSONAL
CONDUCERE C.D. ÎNV. PREȘCOLAR C.D. ÎNV. PRIMAR C.D. ÎNV. GIMNAZIAL DID. AUX. NEDIDACTIC
90 2 18 20 29 5 16

CADRE DIDACTICE

TOTAL
TITULARI SUPLINITORI PENSIONARI P.C.O. PROFESORI ASOCIAȚI
69 62 4 2 1

GRADE DIDACTICE

TOTAL
DEBUTANȚI CU DEFINITIVAT CU GRADUL II CU GRADUL I CU DOCTORAT
69 1 8 12 47 1

METODIȘTI AI I.Ș.J. BACĂU

TOTAL
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL
9 1 3 5


POPULAȚIA ȘCOLARĂ

TOTAL
PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL
Începutul anului școlar Sfârșitul anului școlar

1207 1161 247 239 528 510 432 412

CENTRALIZARE CURSURI DE PERFECȚIONARE

Numărul cadrelor didactice participante la cursuri de perfecționare Numărul cursurilor absolvite Master Numărul total de credite Numărul total de ore
39 16 20 1025


SITUAȚIA ȘCOLARĂ – august 2016

Ciclul Nr. de elevi la începutul anului școlar Nr. de elevi la sfârșitul anului școlar Elevi exmatriculați Elevi cu note sub 7 la purtare
(pentru absențe) Abandon Repetenți
(la sfârșitul anului școlar) Promovabilitate
(la sfârșitul anului școlar)
Preșcolar 247 239 - - - - -
Primar 528 510 - 8 7 2 98%
Gimnaziu 432 412 - 7 6 5 97%
FRECVENȚA ELEVILOR – ANUL ȘCOLAR 2015-2016

NIVEL NR. ABSENȚE ABSENȚE MOTIVATE ABSENȚE NEMOTIVATE
Ciclul primar 9179 2151 7028
Ciclul gimnazial 8048 3644 4404
TOTAL 17226 5794 11432

CENTRALIZARE PROIECTE EDUCAȚIONALE, PARTENERIATE ȘI PROTOCOALE DE COLABORARE

Ciclul Proiecte
la nivelul școlii Proiecte locale Proiecte județene Proiecte interjudețene Proiecte regionale Proiecte naționale Proiecte internaționale
Preșcolar 7 1 2 2 5
Primar 17 3 4 4
Gimnazial 9 15 5 3 2 21 8
Total 9 39 6 8 2 27 17


INSTITUȚII PARTENERE:


- ISJ Bacău
- Primăria Municipiului Onești
- Asociația „Scut Verde”
- Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”
- Clubul „Rotary”
- Fundația Română a Inimii
- Asociația „Bucuria celor necăjiți”
- Centrul de Servicii Sociale „Alexandra”
- Federația Română de Badminton
- ISU Bacău
- Palatul Copiilor – Bacău
- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” – Bacău
- Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” – Buhuși
- Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” – Moinești
- C.N. „Dimitrie Cantemir” – Onești
- Jandarmeria Onești
- Poliția Mun. Onești
- CCDG București
- DJPM Bacău
- Asociația „EDPROCEDO” – Iași
- Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”
- C.S. „Nadia Comăneci” – Onești
- Direcția județeană de Sport
- Fundația pentru Științe și Arte

- Ed. „Paralela 45”
- ONG „Onestin”
- Asociația „Nopți de sânziene” Constanța

- Detașamentul de Pompieri Onești
- GPP Nr. 16 Onești


CENTRALIZATOR PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL” – „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Nr. activități derulate Nr. cadre didactice implicate Nr. elevi participanți Nr. locații Nr. parteneri educaționali
102 57 1016 32 8CENTRALIZATOR PREMII – OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE


TOTAL
DIN CARENivel preșcolar

Nivel primar
Nivel gimnazial

Catedra de lb. și lit. română Catedra de matem.
și TIC Catedra de limbi moderne Catedra de istorie, geografie și cult. civică Catedra de biologie, fizică, chimie, tehnologie Catedra de ed. fizică și sport Catedra de ed. relig., ed. muz. și ed. plastică
418 282 61 8 22 5 3 8 23 6


CENTRALIZARE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL/PROFESIONAL

Nr. crt. Etapa
de admitere Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Onești Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onești Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești Școala profesională
1. I 45 18 15 4 3 1 - 13
2. a II-a - - - - - - 1 -
3. a III-a - - - - - - - -

ACTIVITATEA CABINETELOR MEDICALE

• Cabinetul medical de la GPP Nr. 5: medic Maizel Alexandru, asist. medicală Romandaș Nina

• Cabinetul medical de la Școala Gimnazială „George Călinescu”: medic Seceleanu Mihaela și asist. medicală Oancea Loredana
• Activitatea cabinetelor medicale a fost orientată astfel: 90% latura profilactică și 10% acordarea primului ajutor în cazuri de urgență.

Nr. consultații Nr. scutiri
ed. fizică Nr. elevi vaccinați Nr. elevi cu boli contagioase Nr. elevi cu boli cronice Nr. elevi cu malformații congenitale
varicelă hepatită A ale ap. respirator ale ap. cardiovasc. ale sângelui renale metabolice și de nutriție Neuropsihice- comițialitate
439 30 - 22 - - 1 2 1 4 3 2


REZULTATE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2016 – CLASA A VIII-A

Limba și literatura română

Nr. elevilor care au susținut EN 2016 98
Note sub 5 7
Note între 5 şi 5.99 10
Note între 6 şi 6.99 15
Note între 7 şi 7.99 17
Note între 8 şi 8.99 19
Note între 9 şi 9.99 28
Note de 10 2
Procent note peste 5 92.85%
Media notelor 7.68

• Matematică

Nr. elevilor care au susținut EN 2016 98
Note sub 5 17
Note între 5 şi 5.99 6
Note între 6 şi 6.99 20
Note între 7 şi 7.99 15
Note între 8 şi 8.99 26
Note între 9 şi 9.99 10
Note de 10 4
Procent note peste 5 82.65%
Media notelor 7.08

• Medii obținute la Evaluarea Națională 2016
Nr. total al elevilor înscriși 100
Absenți 2
Medii < 5 13
Medii între 5 şi 5.99 6
Medii între 6 şi 6.99 14
Medii între 7 şi 7.99 23
Medii între 8 şi 8.99 24
Medii între 9 şi 9.99 17
Medii de 10 1
Procente medii peste 5 86.73%
Media 7.38


D. ANALIZA SWOT


PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII

- Valorile şi normele de conduită au fost înţelese şi aplicate în activităţile zilnice de către tot personalul şcolii.
- Politicile şi procedurile au fost respectate.

RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI

- Legislaţia în domeniul educaţiei a fost aplicată corespunzător.
- Managementul şcolar a fost centrat pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare.
- Personalul de conducere a supravegheat direcţia strategică şi a monitorizat permanent calitatea predării şi a învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de şcoală.
- Programele de învăţare şi curriculum-ul la decizia şcolii respectă reglementările în vigoare şi ţintele strategice stabilite.
- Misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei au fost comunicate personalului şcolii şi beneficiarilor educaţiei.
- S-au derulat parteneriate cu aproximativ 30 de instituții.
- Membrii CA au monitorizat îndeaproape activitatea unităţii de învăţământ.
- Datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării au fost înregistrate şi sunt păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.MANAGEMENTUL RESURSELOR


Resursele umane
- Gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul şcolii este de 100%.
- Din totalul cadrelor didactice, titularii reprezintă 89.85%.
- Din totalul cadrelor didactice, 68.11% au gradul didactic I, 17.39% au gradul II, 7% au definitivatul, iar 1.44% sunt debutanți.

Resursele materiale

- Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în 6 clădiri (corpul A, corpul B și cele 4 grădinițe).
- Dotarea materială a şcolii se ridică la nivelul standardelor europene (calculatoare, table magnetice, flip-chart-uri, staţie radio, camere de supraveghere etc.).
- Doar 56,50% din totalul cadrelor didactice au participat la cursuri de perfecționare.
- S-a înregistrat un număr mare de absențe nemotivate (11432).

- Numărul mare de manuale uzate
- Lipsa unor manuale școlare

PROIECTAREA, DEZVOLTAREA ŞI REVIZUIREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE

- Proiectarea documentelor cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare şi cu metodica predării fiecărei discipline.
- În realizarea documentelor de proiectare şi planificare, s-a ţinut cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, de experienţa şi de achiziţiile lor anterioare.
- Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de acces şi de formare.
- Programele de învăţare au fost atent monitorizate.
- S-au desfăşurat numeroase activităţi extracurriculare.

PREDAREA, INSTRUIREA PRACTICĂ ŞI ÎNVĂŢAREA

- Concluziile fişelor de asistenţă la ore au evidenţiat următoarele aspecte pozitive: activităţi pregătite riguros, autoritatea profesională a cadrelor didactice, utilizarea strategiilor didactice activ-participative, participarea activă a elevilor.
- Cadrele didactice au efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade/concursuri şcolare și cu elevii cls. a VIII-a (pentru Evaluarea Națională).
- Cadrele didactice au venit în întâmpinarea nevoilor de sprijin pentru învăţare ale elevilor, realizând ore de pregătire suplimentară cu elevii cu CES.
- Învăţătorii şi diriginţii au colaborat permanent cu profesorii de sprijin.

EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII
- Evaluarea continuă şi notarea s-au realizat în conformitate cu reglementările legale şi standardele naţionale în vigoare.
- Pentru testele iniţiale cadrele didactice au elaborat indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare de performanţă; au comunicat elevilor aceşti indicatori şi baremele de corectare pentru toate probele aplicate.
- Au fost aplicate teste iniţiale, s-a realizat inventarul de greşeli tipice, s-au întocmit planurile de recuperare.
- Rezultatele evaluărilor au fost discutate la nivelul claselor, pe baza criteriilor utilizate, au fost comunicate şefului de catedră şi responsabilului CEAC.
- Rezultatele evaluărilor (iniţială, formativă, sumativă) au fost comunicate părinţilor.
- Cadrele didactice au adaptat strategiile de evaluare la fiecare caz special de educabil.
- S-au obținut 418 premii la olimpiade/concursuri școlare: 282 de premii la nivel preșcolar; 61 de premii la ciclul primar și 124 de premii la gimnaziu.
- Procentul mediilor mai mari decât 5 obținute de elevii școlii noastre la EN 2016 (86.73%) este superior procentelor înregistrate la nivel județean (74.53%) și național (75.10%).


- Din totalul absolvenților clasei a VIII-a, care au susținut examenul de Evaluare Națională (98), 13 au obținut medii < 5.

EVALUAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII


- Toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, au fost supuse procesului de autoevaluare.
- Performanţa a fost analizată pe baza indicatorilor-cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite, pentru a identifica noi ţinte de îmbunătăţire.


OPORTUNITĂŢI

- promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali;
- parteneriatele şcolii cu autorităţile publice locale şi judeţene.
RISCURI
- instabilitatea economică;
- sporul demografic negativ, cu implicaţii în redimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic.


E. CONCLUZII:

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia că există numeroase aspecte pozitive, dar s-au semnalat şi deficienţe.
În vederea ameliorării/eliminării aspectelor negative, se va întocmi planul de măsuri pentru anul şcolar 2016-2017.

Director, Director adjunct,
prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru prof. Hahuie Monalisa-Georgiana

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum