Regulament de ordine interioara (partea a II-a)

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Regulament de ordine interioara (partea a II-a)

Mesaj Scris de corector la data de Joi Mar 19, 2015 3:44 am

VII.4. Consiliul elevilor
Art. 1. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu care se constituie ca parte integrantă din Regulamentul de Ordine Interioară.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică membrilor Consiliului elevilor din Şcoala Gimnazială „George Călinescu”,  Oneşti
Art. 3. Consiliul elevilor este alcătuit din liderii elevilor de la fiecare clasă, conform articolului 164, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.
Art. 4. Consiliul elevilor este convocat lunar, în ultima vineri din fiecare lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea unei treimi din numărul total de membri. Consiliul elevilor este legal constituit şi îşi poate desfăşura activitatea cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
Art. 5. Consiliul elevilor alege prin vot deschis, dintre membrii săi, Comitetul de conducere alcătuit din 7 membri, în următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri.
Art. 6. Membrii Comitetului de conducere al Consiliului elevilor sunt aleşi prin vot deschis la începutul fiecărui an şcolar dintre liderii claselor V-VIII.
Art. 7. Preşedintele Comitetului de conducere al Consiliului elevilor poate participa, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului unității de învățământ. În funcție de tematica anunțată, președintele Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședințe ale consiliul de administrație.
Art. 8. Schimbarea membrilor din funcţiile ocupate în Comitetul de conducere se face când situaţia o impune, prin convocarea Consiliului elevilor în şedinţă extraordinară.
Art. 9. În situaţii speciale stabilite de conducerea şcolii, Consiliul elevilor poate fi convocat în şedinţă extraordinară.
Art. 10. (1) Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
a) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului elevilor;
b) aprobă iniţiative de activităţi extracurriculare ale elevilor;
c) aprobă calendarul activităţilor proprii;
d) aprobă şi organizează cercuri cultural-artistice, sportive, turistice sau cu caracter civic;
e) acţionează pentru apărarea drepturilor elevilor şi utilizarea de către aceştia în bune condiţii a bazei materiale a şcolii;
f) aprobă componenţa şi atribuţiile de lucru în cadrul Comitetului de conducere al
Consiliului elevilor.
Art. 11. Preşedintele Comitetului de conducere al Consiliului elevilor are următoarele atribuţii:
a) reprezintă elevii în relaţia cu administraţia şcolii;
b) reprezintă elevii în Consiliul de administraţie al şcolii;
c) conduce şedinţele de lucru ale Consiliului elevilor;
d) propune şi elaborează programul activităţilor proprii ale Consiliului elevilor;
e) participă la toate activitățile comisiilor de lucru.
Art. 12. Vicepreşedintele Comitetului de conducere are următoarele atribuţii:
a) preia toate sarcinile preşedintelui când acesta, din motive obective, nu poate activa;
b) mobilizează Consiliul elevilor la activităţile organizate;
c) sprijină activitatea Comitetului de conducere.
Art. 13. Secretarul Comitetului de conducere are următoarele atribuţii:
a) pregăteşte lucrările Consiliului elevilor;
b) consemnează în registrul de procese verbale dezbaterile care au avut loc în cadrul şedinţelor Consiliului;
c) consemnează prezenţa la şedinţele şi activităţile Consiliului elevilor.
Art. 14. Membrii Consiliului elevilor au următoarele atribuţii:
a) să susţină în Consiliul elevilor interesele elevilor din clasele pe care le reprezintă;
b) să informeze elevii despre activităţile propuse în cadrul programului de activităţi al Consiliului;
c) să participe la activităţile comisiilor din cadrul Consiliului;
d) să propună activităţi în cadrul programului anual al Consiliului elevilor;
e) să mobilizeze elevii claselor pe care le reprezintă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor.

VII.5. Activitatea educativă extrașcolară
Art. 1. Activitatea educativă se desfășoară conform ROFUIP Ordinul nr. 5.115/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2015 (art. 177, 178, 179, 180, 181, 182)

VII.6. Evaluarea beneficiarilor primari ai educației
Art. 1. Având drept scop orientarea și optimizarea învățării, evaluarea se realizează conform Art. 183, 184, 185- ROFUIP.
VII.6.1. Evaluarea rezultatelor învățării, încheierea situației școlare
Art. 1. (1) Evaluarea rezultatelor la învățătura se realizează în mod ritmic, conform legii.
(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de beneficiarii primari ai educației. În aceste perioade se urmărește:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
b) fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
c) stimularea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în
dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea aptitudinilor;
d) stimularea pregătirii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor capabili de performanță înaltă.
Art. 2. La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de catre cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educației naționale.
Art. 3.  Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente și activități practice;
d) referate și proiecte;
e) interviuri;
f) portofolii;
g) probe practice;
h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director
(2) În învățământul primar, la clasele I- a IV-a și în cel secundar, elevii vor avea la fiecare
disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului național.
Art.4. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, dupa caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și clasa
pregătitoare;
b) calificative - în clasele I-IV;
c)  note de la 10 la 1 în nivelul gimnazial.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.
(3) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunica și se discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali.
(4) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
Art. 5.  Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teza), dupa caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
Art. 6. Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul de calificative/note prevăzute la art. 5, ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore.
Art. 7. Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare a acestora se respectă conform ordinului  ministrului educației naționale.
Art. 8. Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.
Art. 9. (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament.
(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de catre acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.
(3) La sfârșitul fiecărui semestru învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev.
(4) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.
(5) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(6) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(7) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se
calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezinta nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teza). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(Cool Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(9) Nota lucrării scrise semestriale (teza) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
(10) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare.
Art. 10. (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de studiu.
(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplina/domeniu de studiu se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.
(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul performanței elevului;
b) raportul efort-performanța realizată;
c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
(4) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale pe disciplină se consemnează în catalog de catre învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul de specialitate.
(5) Calificativele la purtare se consemnează în catalog de catre învățători/institutori/profesorii pentru învățământul primar.
Art. 11. În învățământul secundar mediile semestriale și anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.
Art. 12. (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la aceasta disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.
(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul școlar .. ”, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ.
(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului.
Art.13. (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlara anuală se încheie fără disciplina religie.
(2) În cazul elevilor ai căror părinți au refuzat, pe baza unei declarații date, participarea la ora de religie inclusă în orarul clasei,  programul elevilor se modifică astfel:
(1) Dacă ora este prima sau ultima inclusă în orar, elevul vine cu o oră mai târziu la școală sau pleacă mai devreme cu o oră
(2) Dacă ora nu este prima sau ultima, elevul poate rămâne în sala de clasă numai cu acceptul profesorului de religie al clasei respective
(3) Dacă ora nu este prima sau ultima, elevul poate pleca din școală numai însoțit de părinte/ tutore, pe baza unei declarații date de acesta
(4) Dacă ora nu este prima sau ultima, elevul poate realiza studiu individual la bibliotecă, sub supravegherea unui cadru didactic sau a bibliotecarului
Art.14. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu cel puțin media anuala 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.
Art.15. (1) Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele respective.
b) au fost scutiți de frecvență de catre directorul unității de învățământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;
c) au beneficiat de bursa de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.
(2) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de la revenirea la școală.
(3) Încheierea situației școlare a elevilor prevazuți la alin. (2) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(4) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin.(l) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.
Art.16. (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient”, medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.
(2) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singura sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Naționale.
Art. 17. (1) Sunt declarați repetenți:
a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/ medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu Art. 201, alin.4- ROFUIP.
b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/ media anuala mai mică de 6,00;
c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială
prevăzută la Art. 201, alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;
d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină;
e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare "Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani".’
(2) La sfârșitul clasei pregătitoare elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, pe parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învațare, la finalul clasei pregătitoare, vor ramâne în colectivele în care au învățat și vor intra, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/recuperare școlară, realizat de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.
(3) La sfârșitul clasei întâi elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care, la încheierea clasei întâi, au
manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio- emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacitaților și atitudinilor față de învățare, vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra într-un program de remediere/recuperare școlară, pe parcursul anului școlar următor realizat de învățător/ institutor/profesorul pentru învățământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.
(4) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasa prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.
Art.18. (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învățământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.
(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.
(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea.
Art.19. (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați pentru un an școlar, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar, conform programei școlare.
(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației, se face numai din materia acelui semestru.
Art. 20. (1) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
(2) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale, la unitatea de învățământ primitoare.
(3) În situația menționată la alin. (1), în foaia matricolă vor fi trecute și disciplinele opționale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are situația școlară încheiată pe primul semestru, cât și pe cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.
Art. 21. Înscrierea în Programul A doua șansă-conform  art. 206
Art. 22. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din alta țară sunt integrați în unitatea de învățământ numai după echivalarea, de catre Ministerul Educației Naționale, a studiilor urmate în străinătate- conform art. 207
Art. 23. Situația elevilor din unitatea de învățământ care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată este reglementată- conform art. 208
Art. 24. (1) Consiliul profesoral din unitatea școlară validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor sau reprezentanților legali de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.
(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal, programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.
(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal documentele corespunzătoare elevului.

VII.6.2. Examenele organizate la nivelul unității de învățământ
(1)Examenele organizate de unitatea de învățământ sunt:
a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor anuale și pentru elevii declarați corigenți dupa susținerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânați;
b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați, conform prevederilor Art.200,alin.3);
(3)Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasa a învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa întâi, respectiv în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.
Orice altă forma de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a, precum și organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă.
La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către didactice de aceeași specialitate sau, după caz, specialități înrudite/ din aceeași arie curriculară.
(6)Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului
disciplina de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, dupa caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.
(1)Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul primar și de 90 de minute pentru învățământul gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singura variantă, la alegere.
(2)Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
(3)Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetica a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
(4)Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen.
(5)La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său global; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun acord între cei 2 examinatori.
(1)Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, daca obține cel puțin
calificativul „Suficient”/ media 5,00.
(3)Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pentru un an, constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.
(4)La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea media obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
Art. 216
(1)Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.
(2)În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și dupa începerea cursurilor noului an școlar.
Art. 217
(1)Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 216 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afișare.
(2)Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul șef/secretarul unității de învățământ.
(3)În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum și media obținută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de catre examinatori și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
(4)Președintele comisiei de examen predă secretarului unității de învățământ toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnarile elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.
(5)Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unității de învățământ timp de un an.
(6)Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.
După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare,
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul dirigintele consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.

VII.7. Transferul beneficiarilor primari ai educației
Art. 1. Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.
Art. 2. (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de  învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă /clasă- conform Art.221, 225- ROFUIP.
(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de
antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.
Art. 3. Transferurile în care se păstreaza forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada
intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.


VIII. Evaluarea unității de învățământ
VIII.1. Dispoziții generale
Art.231, 232
VIII.2. Evaluarea internă a calității educației
VIII.3. Evaluarea externă a calității educației

IX. Partenerii educaționali
IX.1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 238
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.
Art. 239
(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.
Art. 240
(1)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de învățământ dacă:
a)  a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de
învățământ;
b)  desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c)  depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d)  participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/
profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte.
(2)Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).
Art. 241
(1)Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.
(2)Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut.
Art. 242
(1)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat cu educatorul-puericultor/ educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unității de învățământ. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.
(2)În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar.
(3)În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale.

IX.2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
Art. 243
(1)Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2)Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada
învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
(3)Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.
(4)Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ.
(5)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o datăpe lună, săia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar /profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnatăîn caietul educatorului-puericultor /educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.
(6)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev.
(7)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.
Art. 244
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ.
Art. 245
Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor.
IX.3. Adunarea generală a părinților
(1) Adunarea generalăa părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor /elevilor de la grupă/clasă. Adunarea generalăa părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor- conform Art. 246 .
(2) În adunarea general a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.
Art. 247
(1)Adunarea general a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/educatoare învățător institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/ profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2)Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
Întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.
In caz contrar, se convoacă o nouă adunare generalăa părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți.

IX.4.Comitetul de părinți
Art. 248
(1)În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.
(2)Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generalăa părinților, convocată de educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.
(3)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
(4)Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima  ședințăde dupăalegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul preșcolar/primar/profesorului diriginte.
(5)Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generalăa părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.
Art. 249
Comitetul de părinți are următoarele atribuții:
a)  pune în practică deciziile luate de către adunarea general a părinților elevilor clasei; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali prezenți;
b)  sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
c)  sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;
d)  atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare  a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală;
e)  sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;
f)  sprijină unitatea de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte în activitatea de consiliere și de orientare socio-profesională;
g)  se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
h)  prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.
Art. 250
Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.
Art. 251
(1)Comitetul de părinți poate decide săsusțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea  și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.
(2)Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.
(3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.

IX.5. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art. 252
(1)La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
(2)Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor
de părinți.
Art. 253
(1)Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
(2)Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, dupăcaz, de unul dintre vicepreședinți.
(3)Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
(4)Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
(5)Președintele reprezintăconsiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
(6)Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.
Art. 254
Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
a)  propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii;
b)  sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
c)  susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
d)  promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
e)  se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
f)  susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
g)  susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
h)  colaborează cu instituțiile publice de asistențăsocială/educaționalăspecializată, direcția general de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
i)  sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
j)  susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională ;
k)  propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu ;
l)  se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
m)  sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
n)  are inițiative  și se implicăîn îmbunătățirea calității vieții;
Art. 255
(1)Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a)  modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
b)  acordarea de premii și de burse elevilor;
c)  sprijinirea financiarăa unor activități extrașcolare;
d)  acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație material precară;
e)  alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea general a părinților pe care îi reprezintă.
(2) Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

IX.6. Contractul educațional
Art. 256
(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii
antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentului
Regulament- Art. 257
(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.
Art. 258
(1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
(2)Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau
susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
(3)Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.
(4)Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

IX.7. Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitatea de învățământ și alți parteneri educaționali
Art. 259
Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ.
Art. 260
Unitatea de învățământ poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.
Art. 261
Unitatea de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea poate organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.
Art. 262
Unitatea de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după școală”.
Art. 263
(1)Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.
(2)Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3)Autoritățile administrației publice locale asigurăcondițiile  și fondurile necesare pentru implementarea  și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității.
Art. 264
(1)Unitatea de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
(2)Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea
securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă,
asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 265
(1)Unitatea de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.
(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.
(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
(5) Unitatea de de învățământ poate  încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
(6)Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.


X. Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 1. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor /evaluărilor naționale.
Art. 2.  În unitatea de învățământ Școala Gimnazială George Călinescu Onești, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.
Art. 3. În unitatea de învățământ Școala Gimnazială George Călinescu Onești se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum