Regulament de ordine interioara (partea I)

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Regulament de ordine interioara (partea I)

Mesaj Scris de corector la data de Joi Mar 19, 2015 3:43 am

speciale, integrați în învățământul de masă se respectă conform art. 132 din ROFUIP
Art. 10.  Drepturile copiilor privind participarea la activitățile extrașcolare se respectă conform art. 134 și art. 135 din ROFUIP
Art. 10. În unitatea de învățământ libertatea elevilor de a redacta și de a difuza reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii- art. 136 din ROFUIP.

VII.3.1. Obligațiile beneficiarilor primari ai educației
Art. 4. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.
Art. 5. Elevul trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament şi Regulamentul de funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art. 6. Elevii au obligaţia de a menţine curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în laboratoare, cabinete, săli de sport etc., nerespectarea  acestei obligaţii atrăgând sancţiuni corespunzătoare.
Art. 7. Elevii au obligaţia de a închide telefoanele la începutul programului școlar, să le pună în dulapul clasei și să le ia doar la sfârșitul programului.
Art. 7. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
c) să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la  independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţilor din învăţământ sau care afectează frecvenţa elevilor la cursuri;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile destinate învăţării;
f) să deţină şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice şi/sau ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă în perimetrul şcolii orice tip de armă sau alte obiecte care, prin acţionarea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare față de cadre didactice ale unității școlare;
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
o) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii;
p) să invite în incinta şcolii persoane străine.
Art.8. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să la restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Art. 9. Elevii au datoria să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte pentru consemnarea situaţiei şcolare sau pentru identificare.
Art. 11. Este interzis elevilor să poarte: tricouri, maiouri, bluze cu bretele, bluze scurte şi decolteuri adânci, pantaloni mulaţi, pantaloni scurţi pentru băieţi şi fete, papuci de plajă, exces de bijuterii, machiaj strident. Este interzis elevilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje sau piercinguri.
Art.12.  În unitatea de învățământ se organizează pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al elevilor, numai de catre elevii din clasele a VIl-a și aVIII-a, în intervalul orar 12- 19, respectând următoarele reguli:
(1) Salută politicos persoanele care intră în şcoală, le legitimează şi le îndrumă la cancelarie sau la secretariat.
(2) Elevii de serviciu vor purta ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi.
(3) Observă în timpul pauzelor persoanele care produc incidente sau distrug bunuri materiale, aducând imediat faptele la cunoştinţa profesorului de serviciu.
(4) Nu vor permite elevilor să rămână pe holuri sau în grupuri sanitare după ce se sună de intrare, pentru a nu deranja derularea procesului de învăţare.
(5) Elevul de serviciu de la intrarea principală nu va permite accesul elevilor pe la intrarea profesorilor.
(6) Elevul de la intrarea profesorilor nu va permite intrarea persoanelor străine în cancelarie.
(7) Elevii de serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului sau a directorului de serviciu pe şcoală orice incident apărut în desfăşurarea programului: bătăi, stricăciuni, pătrunderea persoanelor străine, clase care deranjează desfăşurarea lecţiilor.

VII.3.2. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației
Art. 1. (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţierea în faţa colegilor clasei;
b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de către agenţi economici sau de către sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere şcolare în ţară sau în străinătate;
g) recompensarea prin sume de bani primite de la agenţi economici locali sub forma unor sponsorizări;
h) premiul de onoare al şcolii.
Art. 2. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul şcolii, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni; în cazul în care premiul I se acordă unui elev cu media generală 10 se poate acorda premiul I şi la o diferenţă de cel mult trei sutimi;
b) au obţinut primele trei medii generale pe clasă;
c) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
d) au obţinut performanţe deosebite la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
e) s-au remarcat prin înaltă ţinută morală şi civică;
f) au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Art. 3. (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea definitivă a bursei;
e) eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3-5 zile (numai la ciclul gimnazial);
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
g) mutarea disciplinară la o şcoală paralelă.
(3) Aceste sancţiuni se aplică cu respectarea procedurilor înscrise în ROFUIP (art.148-art.160).
Art. 4. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată în cadrul şcolii, stabilită de către director, la propunerea Consiliului clasei.
(2) Acestea pot fi:
a) ecologizarea spaţiului verde al şcolii;
b) recondiţionare de cărţi la biblioteca şcolii;
c) recondiţionare de material didactic (hărţi, planşe, etc.)
d) alte activităţi impuse de realităţile şcolii.
Art. 5. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 3 alin1dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art. 6. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nemotivate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nemotivate din numărul orelor pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art. 7. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum