Raport an școlar 2013-2014

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Raport an școlar 2013-2014

Mesaj Scris de corector la data de Vin Oct 17, 2014 2:17 am

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
Str. Armoniei Nr. 4, tel./fax. 0234 312 456, 0234311300,
cod 601136, jud. Bacău
e-mail:  scoalageorgecalinescu@yahoo.com


Nr. 2609 din 25.08.2014

RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL ȘCOLAR 2013-2014

1. CURRICULUM

- Au fost elaborate proiectele de activitate extracurriculară, a concursurilor și olimpiadelor școlare, a testărilor și a simulărilor examenelor naționale.
- A fost verificată existența la nivelul fiecărei catedre/comisii metodice  a tuturor documentelor aprobate pentru anul şcolar 2013-2014.
- Au fost asigurate cadrul necesar şi baza logistică pentru toate activităţile educative şcolare şi extraşcolare.
- Au fost controlate documentele de lucru la nivelul şefilor de compartimente şi a fost monitorizată aplicarea lor.
- A fost alcătuit orarul  şcolii în concordanță cu toate cerinţele psihopedagogiei moderne.
- A fost monitorizat modul de implementare a  disciplinelor opţionale, conform  indicatorilor proiectaţi.
- Au fost cerute rapoartele periodice ale activităţilor desfăşurate în şcoală şi în afara ei de către elevi şi cadrele didactice.
- Au fost efectuate asistenţe la ore, în cadrul cărora a fost utilizată fişa de observare a lecţiei și au fost controlate documentele din mapa profesorului.
- A fost controlată și verificată aparatura (calculatoare, camerele video), în vederea  îmbunătățirii condiţiilor pentru desfăşurarea examenului de Evaluare Națională.
- Au fost monitorizate condicile de prezenţă la cursuri pentru cadrele didactice.
- A fost realizată evidenţa activităţilor extraşcolare.
- Au fost evidenţiați şi recompensați elevii cu rezultate deosebite la  concursuri şcolare.
- Au fost selectate auxiliarele didactice potrivite cu politica şcolii.

2. RESURSE UMANE

- Au fost parcurse toate etapele de ocupare a posturilor şi a catedrelor vacante pentru personalul angajat, conform criteriilor legale (concursul pentru ocuparea a două posturi de educatoare din 23.10.2013).
- A fost asigurată asistența sanitară a elevilor şi a angajaţilor, precum și  protecţia muncii.
- Au fost încheiate contracte de muncă cu personalul didactic nou venit în şcoală.
- Au fost întocmite şi distribuite fişele  de post pentru toate categoriile de personal.
- Au fost stabilite și respectate procedurile de sancţionare disciplinară (avertisment scris dlui prof. Boșoteanu Adrian - 27.11.2013).
- Au fost asigurate toate condițiile pentru participarea personalului la luarea de decizii prin colectivele de conducere existente (comisii metodice, Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, Consiliul de Administraţie).
- Sistemul de comunicare internă a fost rapid, eficient şi transparent.


3. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

- Au fost identificate surse extrabugetare de finanţare.
- A fost elaborat proiectul de buget pentru achiziţii.
- Au fost achiziţionate materiale pentru dotare, conform legii, pe capitole şi articole bugetare.
- Au fost repartizate mijloacele fixe şi obiectele de inventar conform  destinaţiei planificate.
- Au fost repartizate rechizitele gratuite din partea Guvernului.
- Au fost asigurate condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza.
- Au fost întocmite corect documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale.
- A fost asigurată  baza logistică pentru activităţi metodice.
- A fost asigurată transparenţa execuţiei bugetare.
- A fost asigurată formarea echipei personalului administrativ.
- A fost asigurată negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară.

4. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE

- Au fost identificate nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi posibilităţile de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile.
- Au fost iniţiate parteneriate şi programe cu instituţii care să promoveze principiile non-discriminării.
- Au fost informate toate categoriile şi organizaţiile interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare.
- A fost asigurată aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea documentelor de implementare.
- Au fost stabilite legături cu autorităţile locale, cu instituţiile naţionale şi regionale de cultură, cu biserica și cu alte instituţii interesate, în vederea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru  realizarea proiectelor şi a programelor proprii.
- Au fost stabilite legături formale cu organele de poliţie, cu pompierii şi corpul gardienilor publici, pentru asigurarea pazei  şi a siguranţei  elevilor, pentru prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile.
- Am participat la realizarea planului anual de inspecţie (generală, tematică şi specială) al ISJ Bacău.
- S-a realizat operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii educaţiei şcolare.
- S-au elaborat instrumentele de monitorizare şi de evaluare utilizabile în activitatea de inspecţie.
- S-au aplicat instrumentele de monitorizare şi de evaluare.
- Au fost elaborate rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
- Cadrele didactice au participat la cursuri de perfecționare.
- Au fost negociate conflictele la nivelul elevilor, al profesorilor, al altor angajați ai școlii.SITUAȚIA STATISTICĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR

Ciclul Nr. de elevi la începutul anului școlar Nr. de elevi la sfârșitul anului școlar Elevi exmatriculați Elevi cu note sub 7 la purtare
(pentru absențe) Abandon Repetenți
(la sfârșitul anului școlar) Promovabilitate
(la sfârșitul anului școlar)
Preșcolar 303 277 - - - - -
Primar 573 583 - 4 3 2 99%
Gimnaziu 443 446 - 5 3 5 98%


CENTRALIZARE PROIECTE EDUCAȚIONALE,
PARTENERIATE ȘI PROTOCOALE DE COLABORARE

Ciclul Organizația parteneră

CCD
Bc. Fundația Olandeză Teatre ISJ Bc. CCDG
Buc. Poliția și jand. Onești Alte inst.
de înv. Centre de pla-sament Edi-
turi Bise-
rica ISU
Bc. Comitet de părinți Asoc. Onestin Bibl.
Mun. Clubul Copii-lor Muz. de
Ist. Primăria Onești Cab. psih. FRB FEE Ocol Silvic Oituz
Preșcolar - 1 3 1 3 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 - - - - -
Primar 1 - - 1 - 1 1 1 - 2 - - - 1 - 1 - 1 - - 1
Gimnazial 1 - - 1 - 1 3 2 2 1 - - - 3 - 1 2 - 1 1 -
REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ – CLASA A VIII-A

• LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele
V-VIII EN
Nr. elevilor care au susținut EN 2014 131 131
Medii/ note sub 5 - 19
Medii/ note între 5,00 şi 5,99 20 16
Medii/ note între 6,00 şi 6,99 17 26
Medii/ note între 7,00 şi 7,99 26 17
Medii/ note între 8,00 şi 8,99 24 27
Medii/ note între 9,00 şi 9,99 31 25
Medii/ note de 10 13 1
Medii/ note ˃ 5 100% 85,49%
Media/școală 7,51 7,05

• MATEMATICĂ

Clasele V-VIII EN
Nr. elevilor care au susținut EN 2014 131 131
Medii/ note sub 5 - 23
Medii/ note între 5,00 şi 5,99 42 14
Medii/ note între 6,00 şi 6,99 23 21
Medii/ note între 7,00 şi 7,99 19 25
Medii/ note între 8,00 şi 8,99 23 12
Medii/ note între 9,00 şi 9,99 19 29
Medii/ note de 10 5 7
Medii/ note ˃ 5 100% 82,44%
Media/școală 6,76 7,09

       EN 2014
Nr. total al elevilor înscriși 131
Absenți -
Medii < 5 20
Medii între 5,00 şi 5,99 13
Medii între 6,00 şi 6,99 23
Medii între 7,00 şi 7,99 23
Medii între 8,00 şi 8,99 17
Medii între 9,00 şi 9,99 35
Media/școală 7,07
Medii ˃ 5 la nivelul școlii 84,73%
Medii ˃ 5 la nivelul județului Bacău 70,35%
Medii ˃ 5 la nivel național 70,8%


CENTRALIZARE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL/PROFESIONAL


Nr. crt. Etapa
de admitere Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești Colegiul Tehnic „Petru Poni” Onești Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Onești Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Roman Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești Școala profesională
1. I 50 46 15 5 5 2 - 7
2. a II-a - - - - - - 1 -
3. a III-a - 1 - - - - - -CENTRALIZARE CURSURI DE PERFECȚIONARE

Numărul cadrelor didactice participante la cursuri de perfecționare Numărul total de credite Numărul total de ore
30 1257 571


ANALIZA SWOT


PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
MANAGEMENTUL CALITĂŢII

- Valorile şi normele de conduită au fost înţelese şi aplicate în activităţile zilnice de către tot personalul şcolii.
- Politicile şi procedurile au fost respectate. - Sancționarea dlui prof. Boșoteanu Adrian cu Avertisment scris, pentru absențe nemotivate în lunile noiembrie 2013 și decembrie 2013.
RESPONSABILITĂŢILE MANAGEMENTULUI

- Legislaţia în domeniul educaţiei a fost aplicată corespunzător.
- Managementul şcolar a fost centrat pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare.
- Personalul de conducere a supravegheat în mod eficient direcţia strategică şi a monitorizat permanent calitatea predării, a instruirii practice şi a învăţării, rezultatele elevilor şi toate serviciile oferite de şcoală.
- Programele de învăţare şi curriculum-ul la decizia şcolii au fost aprobate de conducere, respectă reglementările în vigoare şi ţintele strategice stabilite.

- Misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile organizaţiei au fost comunicate personalului şcolii şi beneficiarilor educaţiei.
- S-au dezvoltat şi monitorizat multe parteneriate cu alte unităţi şcolare, cu Biblioteca Municipală, cu biserica și poliţia.
- Membrii CA au monitorizat îndeaproape activitatea unităţii de învăţământ.
- Datele privind elevii, rezultatele învăţării şi certificării au fost înregistrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
- Nu au fost actualizate toate procedurile.
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Resursele umane
- Gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul şcolii este de 100%.
- Din totalul cadrelor didactice, 87 % sunt titulari.
- Din totalul cadrelor didactice, 61%  au gradul didactic I, 8% au gradul II și 18% au definitivatul.

Resursele materiale

- Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în 6 clădiri (corpul A, corpul B și cele 4 grădinițe).
- Dotarea materială a şcolii se ridică la nivelul standardelor europene (calculatoare, table magnetice, flip-chart-uri, staţie radio, camere de supraveghere etc.).
Doar 50% din totalul cadrelor didactice au participat la cursuri de perfecționare.
PROIECTAREA, DEZVOLTAREA ŞI REVIZUIREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE

- Proiectarea documentelor cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare şi cu metodica predării fiecărei discipline.
- În realizarea documentelor de proiectare şi planificare, s-a ţinut cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, de experienţa şi de achiziţiile lor anterioare.
- Curriculum-ul este incluziv şi asigură şanse egale de acces şi de formare.
- Programele de învăţare au fost atent monitorizate.
- S-au desfăşurat numeroase activităţi extracurriculare.
PREDAREA, INSTRUIREA PRACTICĂ ŞI ÎNVĂŢAREA
- Concluziile fişelor de asistenţă la ore au evidenţiat următoarele aspecte pozitive: activităţi pregătite riguros, autoritatea profesională a cadrelor didactice, utilizarea strategiilor didactice activ-participative, participarea activă a elevilor.
- Cadrele didactice au efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade/concursuri şcolare și cu elevii cls. a VIII-a (pentru Evaluarea Națională).
- Cadrele didactice au venit în întâmpinarea nevoilor de sprijin pentru învăţare ale elevilor, realizând ore de pregătire suplimentară cu elevii cu CES.
- Învăţătorii şi diriginţii au colaborat permanent cu profesorii de sprijin.
EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII
- Evaluarea continuă şi notarea s-au realizat în conformitate cu reglementările legale şi standardele naţionale în vigoare.
- Pentru testele iniţiale cadrele didactice au elaborat indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare de performanţă; au comunicat elevilor aceşti indicatori şi baremele de corectare pentru toate probele aplicate.
- Au fost aplicate teste iniţiale, s-a realizat inventarul de greşeli tipice, s-au întocmit planurile de recuperare.
- Rezultatele evaluărilor au fost discutate la nivelul claselor, pe baza criteriilor utilizate, au fost comunicate şefului de catedră şi responsabilului CEAC.
- Rezultatele evaluărilor (iniţială, formativă, sumativă) au fost comunicate părinţilor.
- Cadrele didactice au adaptat strategiile de evaluare la fiecare caz special de educabil.
Rezultate şcolare deosebite

Grădinița P.N. Nr. 4
Premiul I la Concursul de gimnastică Cupa „Fluturașul” - concurs de preselecție din cadrul Proiectului Național „Relansarea gimnasticii românești”.

Grădinița P.N. Nr. 11
- Premiul I, al II-lea și al III-lea la Concursul Național „Super-Piticot”;
- Premiul I la Concursul de gimnastică Cupa „Fluturașul” - concurs de preselecție din cadrul Proiectului Național „Relansarea gimnasticii românești”;
- Premiul al III-lea la Concursul de pictură Culorile copilăriei, cuprins în Calendarul Activităţilor Regionale şi Interjudeţene 2014.
Grădinița PP nr. 8
 Concursul Național „Voinicelul”:
- premiul de excelență;
- 4 premii I;
- 5 premii II;
- 3 premii III;
- o mențiune.
 Concursul „Mândru sunt că sunt român”:
- Premiul al II-lea (interpretare);
- Premiul al III-lea (dans).
 Concursul de gimnastică Cupa „Fluturașul”: premiul I.

Ciclul primar

I. MICII OLIMPICI LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:
• Arhip Ana – Andreea (clasa a IV-a A, înv. Toma Viorica)  - premiul al II-lea;
• Hrișcă Sabina (clasa a IV-a D, înv. Pop Elena) - premiul al II-lea;
• Aspătăriței Ștefan (clasa a IV-a D, înv. Pop Elena) - premiul al III-lea;
• Boholțeanu Radu (clasa a IV-a D, înv. Pop Elena) - mențiune;
• Ciorteanu Catrinel (clasa a IV-a D, înv. Pop Elena) - mențiune;
• Weinstein Andrei (clasa a IV-a A, înv. Toma Viorica)  - mențiune.

II. MICII OLIMPICI LA MATEMATICĂ sunt următorii elevi din clasa a IV-a A (înv. Toma Viorica):
• Arhip Ana – Andreea  - premiul I;
• Negureanu Andrei - premiul I;
• Sandu Andrei - premiul al II-lea;
• Badea Bogdan - premiul al III-lea;
• Luncanu Teodor – Alin - mențiune.
III. OLIMPIADA DE EDUCAȚIE CIVICĂ:
- premiul al II-lea: Brănici – Faraon Ariadna și Luchian Eliza (clasa a III-a A, inst. Buță Dorica);
- mențiune: Hrișcă Sabina – Diandra și Ciorteanu Catrinel (clasa a IV-a D, înv. Pop Elena).

IV. La etapa județeană a OLIMPIADEI SPORTULUI ȘCOLAR, s-a clasat pe locul al III-lea la șah eleva Luca Delia, din clasa a III-a C, îndrumată de domnul prof. Sandu Adrian, în colaborare cu domnul antrenor de șah Palade Emil.

Gimnaziu

I. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
1. OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ (etapa județeană):
- Hasan Andreea (clasa a VI-a B, prof. Hahuie Monalisa) – mențiune;
- Butucaru Andreea (clasa a VII-a A, prof. Hahuie Monalisa) – mențiune;
- Capmare Ștefan (clasa a VIII-a A, prof. Hahuie Monalisa) – mențiune;
- Vieru Larisa (clasa a VIII-a A, prof. Hahuie Monalisa) – mențiune;
- Botezatu Smaranda (clasa a VIII-a C, prof. Ivan Valentina) – mențiune.

2. OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” (etapa județeană):
- Hasan Andreea (clasa a VI-a B, prof. Hahuie Monalisa) – mențiune.

3. OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ (etapa județeană):
- Pricop Tudor – Constantin (clasa a VI-a A, prof. Ivan Valentina și prof. Bălan Lăcrămioara) – mențiune.

II. MATEMATICĂ
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ (etapa județeană):
• Andrioaie Daria (clasa a VI-a A, prof. Bălan Lăcrămioara) – mențiune;
• Pricop Tudor – Constantin (clasa a VI-a A, prof. Bălan Lăcrămioara) – mențiune;
• Hasan Andreea (clasa a VI-a B, prof. Zaharia Maria) – mențiune;
• Luncanu Cătălina (clasa a VII-a A, prof. Zaharia Maria) – mențiune.      
   
III. ISTORIE
OLIMPIADA DE ISTORIE
• Participare la etapa națională: Vieru Ștefan (clasa a VII-a A, prof. Baciu Elena);
• Etapa județeană:
- Bulai Elena (clasa a VIII-a A, prof. Baciu Elena) – mențiune;
- Vieru Larisa (clasa a VIII-a A, prof. Baciu Elena)  - mențiune.

IV. BIOLOGIE
OLIMPIADA DE BIOLOGIE (etapa județeană):
- Sandu Ionuț  (clasa a VII-a A, prof. Rafailă Camelia) - premiul al II-lea;
- Luncanu Cătălina  (clasa a VII-a A, prof. Rafailă Camelia) - menţiune.  

V. EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ (etapa județeană):
- Ignat Răzvan (clasa a VI-a D, prof. Dumitrașcu Felicia) – mențiune.

VI. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
OLIMPIADA SPORTULUI ȘCOLAR (badminton, etapa națională):
- Badea Andrei (clasa a VII-a A): locul al II-lea/vicecampion național;
- Belceanu Stela (clasa a VI-a B): locul al IV-lea/echivalent cu mențiune.
Antrenori: profesorii Țuțuianu Dan și Sandu Adrian, în colaborare cu profesorii Agapi Mircea și Hahuie Valentin de la Clubul Sportiv Școlar Onești.

    VII. RELIGIE
OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ (etapa județeană):
- Cărăușu Maria (clasa a V-a A, prof. Cernica Cătălina) –
premiul I;
- Vieru Ștefan (clasa a VII-a A, prof. Umbrărescu Ana-Maria) - premiul al II-lea.
           La premiile obținute de elevi la olimpiade se adaugă numeroase premii obținute la alte concursuri școlare.
           La Evaluarea Națională, s-au obținut 8 note de 10 (7 la proba de matematică și una la proba de limba și literatura română), iar procentul mediilor  > 5 obținute de absolvenții din promoția 2014 (84,73%) este superior atât procentului obținut la nivel județean (70,35%), cât și celui de la nivel național (70,8%).

   Din totalul elevilor înscriși la examenul de Evaluare Națională (131), 20 au obținut medii < 5.
EVALUAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII


- Toate aspectele referitoare la organizaţie, inclusiv programele de învăţare şi alte servicii, au fost supuse procesului de autoevaluare.
- Performanţa a fost analizată pe baza indicatorilor-cheie de performanţă interni şi externi, a ţintelor stabilite, pentru a identifica noi ţinte de îmbunătăţire.
     

OPORTUNITĂŢI:

- promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali;
- parteneriatele şcolii cu autorităţile publice locale şi judeţene.                
RISCURI:
- instabilitatea economică;
- sporul demografic negativ, cu implicaţii în redimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic.


Notă
În vederea întocmirii prezentului raport de activitate, au fost studiate toate rapoartele șefilor de catedră/comisie metodică, ale responsabililor comisiilor de lucru.


Director,                                                                                                                 Director adjunct,
prof. Săbăreanu Lucian                                                                                         prof. Hahuie Monalisa

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum